HemProgramStyrelseLänkarKontaktSökVårdkasenDebatt
Vårdkasen
Vårdkaren 2013 Nr 2
Vårdkasen nr 1 2014
Vårdkasen nr 2 2014
Vårdkasen nr 3 2014
Vårdkasen nr 4 2014
Vårdkasen nr 1 2015
Vårdkasen nr 2 2015
Vårdkasen nr 3 2015
Vårdkasen nr 4 / 5
Vårdkasen nr 1 2016
Vårddkasen nr 2 2016
Vårdkasen nr 3 2016
Vårdkasen nr 4 2016
Vårdkasen nr 5 2016
Vårdkasen nr 1 2017
Vårdkasen nr 2 2017
Vårdkasen nr 3 2017
Vårdkasen nr 4 2017
Inlägg 15 september 2017
Inlägg 25 oktober 2017
Inlägg 8 november 2017
Vårdkasen 2018 01 06
Inlägg 17 november 2017
2018 Vårdkasen januari 10
2018 Vårdkasen januari 25
Vårdkasen 2018 03 01


                                                                                                                   VÅRDKASEN            nr 2 / 2016             MEDLEMSTIDNING FÖR

  FÖRBUNDET FÖR SVERIGES FOLKFÖRSVAR

Förbundet, som bildades 1999,  är partipolitiskt oberoende och dess mål är att stärka det svenska försvaret – speciellt dess förmåga att kunna försvara landet mot väpnade angrepp. Enligt förbundet utgör en stark folklig förankring - främst grundad på värnplikten - en avgörande faktor för att kunna nå detta mål. Förbundet är anslutet som medlemsförbund till Försvarsutbildarna.

 

Årsmötet 2016-04-14

Förbundet för Sveriges Folkförsvar kallar till årsmöte torsdag 2016-04-14 i Militärsällskapets lokaler, Valhallavägen 104 (portkod : 1852) med start kl 1700.

Årsmötesprogrammet omfattar :

 • Samling (open bar) 1630 – 1700

 • Årsmötesförhandlingar enligt nedanstående dagordning kl 1700 – c:a 1745

 • Föredrag, frågestund och debatt c:a kl 1745 – c:a 1900

 • Enkel måltid (”matig smörgås”) c:a kl 1915

Betalning för mat och drycker erläggs av envar i baren. Kortbetalning rekommenderas.

Anmälan till mötet och anmälan att delta i måltiden görs senast torsdag 2016-04-07 till 
    Lars-Olof Nilsson, e-post: larsolof.k.nilsson@gmail.com, tfn: 08-611 16 76,                                            mobil: 0706-111 671 eller post: Tingsgården, Mörbyvägen 56, 179 75 SKÅ.

Dagordning :

 1. Val av ordförande för årsmötet

 2. Val av justeringspersoner (två) vid årsmötet

 3. Fråga angående årsmötets stadgeenliga utlysning

 4. Styrelsens årsberättelse

 5. Revisorernas berättelse

 6. Fastställande av bokslut och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

 7. Fastställande av årsavgift för nästkommande verksamhetsår

 8. Val av ordförande för förbundet

 9. Val av övriga styrelsemedlemmar

 10. Val av revisor och suppleant för denne

 11. Val av valberedning, som skall bestå av två ledamöter varav en sammankallande

 12. Av enskilda ledamöter skriftligen inkomna förslag

 13. Av styrelsen väckta förslag

 14. Övriga ärenden

 

Medlemsavgiften

Medlemsavgiften för år 2016 är 150 kr. Beloppet inbetalas senast 2016-04-11 (i god tid före årsmötet) till förbundets plusgirokonto pg-nummer : 49 88 23 – 4. Inbetalningskort bifogas detta nr av Vårdkasen.

 

Förbundets hemsida

Förbundet har en hemsida – www.forbundetsverigesfolkforsvar.se , där bl.a förbundets skrivelser och tidigare nr av Vårdkasen finns att läsa.

 

Försvaret hamnar mellan två stolar

Av Hodder Stjernswärd

 

För Sveriges försvar är naturligtvis nuvarande situation synnerligen allvarlig. Försvarsfrågan ramlar ner mellan två stolar. Ingen tycks ha kraft nog att tänka därpå. Vår regering har svagt underlag, liksom oppositionen. Försvarsministern har en svår position. Kommuner, migrationsverk och polis kräver mer pengar. För att ägna polisen några ord så yrkas nu av rikspolischefen 2500 fler och 1600 nya civilanställda. ”Budgetanslaget måste öka till 2,8 miljarder fram till 2019”.

Antalet poliser har aldrig varit fler. Ändå har andelen uppklarade brott aldrig varit färre.

 

Ju längre tiden lider, ju mer uppenbart blir att vi saknar värnplikt. Vad hade inte ett antal garnisoner med värnpliktiga kunnat göra i denna förvirrade flyktingsituation. Och för framtiden med alla dessa nytillkomna; de godkända med tillstånd; värnplikten hade varit ett naturligt hem för dem.

 

Men bortsett från flyktingkrisen är det förunderligt att det lilla yrkesförsvar vi har tiger still. Är dom nöjda? Finns ingen representant för denna viktiga del av vårt samhälle som kan yttra sig och som kan höras i myllret av andra röster.

 

Liksom Calle Persson saknas vid polisen, saknas en Helge Jung hos  försvaret. En form av förlamning har utbrett sig. För många amatörer bereds höga poster.  Överraskningen är tydligen fullständig.

 

Men, så plötsligt, hörs ändå en röst. Arméchefen - Anders Brännström – sa alldeles nyligen i sitt anförande inför arméns markstridsdagar att Sverige skulle kunna vara i krig inom de närmaste åren. Som väntat i den svenska mediavärlden väckte detta uppseende och en viss kritik. Möjligen kan man tycka att yttrandet inte var helt lyckat sett med politiska och diplomatiska ögon. Hur som helst kan man fråga sig om ett motsatt påstående, d.v.s. att Sverige inte kan vara i krig inom de närmaste åren, hade varit mer passande. Svaret är givetvis nej. Således måste man ändå konstatera att det finns minst en person i Försvarsmaktens ledning, som ”vågar tala ur skägget” och säga som det är.

 

 

Försvarsplanering och yttrandefrihet                                                                             Av Per Wahlberg

 

Vad får man säga, om man är anställd i staten och i - detta sammanhang – i Försvarsmakten ?

Uppenbarligen är svaret : ”mindre än för några decennier sedan”. På den tiden kunde överbefälhavare, försvarsgrenschefer m.fl. militärer uttala sina uppfattningar mycket friare, något som i vad avser saklighet och verklighetsförankring höjde kvaliteten på försvarsdebatten och sannolikt också gynnade vårt försvar och därmed även vår säkerhet. På den tiden presenterades ofta grafer / tabeller (motsv.) över vad överbefälhavaren och riksdagspartierna ansåg att försvaret skulle ges i kommande budgetar samt de viktigaste objekten / åtgärderna som borde ingå i resp. förslag.

För att ingen skall missuppfatta andemeningen i inlägget påpekas att det givetvis inte handlar om någon rättighet att avslöja hemligheter utan att informera om hur bl.a. den militära sakkunskapen ser på de säkerhets- och försvarspolitiska frågorna och om vad som behövs för att kunna lösa de uppgifter, som verkligheten faktiskt kräver.

 

Det verkar som militära chefer idag enbart får relatera försvarsförmåga till uppgifter, som ställts i försvarsbeslut och då redan blivit avvägda mot den ekonomi, som riksdagen ansett vara tillräcklig. Att ekonomin inte kan bortses ifrån är ett faktum. Dock vore det, såväl från säkerhets- och försvarssynpunkt, som från demokratisk synpunkt, bättre om överbefälhavarens m.fl :s uppfattning om ambitionsnivån fritt kommunicerades och debatterades, innan den politiskt fastställdes. Det kan ju vara så att ”glappet” mellan, den m.h.t. den säkerhetspolitiska verkligheten, nödvändiga ambitionsnivån och de ställda uppgifterna (försvarsbeslutet) är större (och allvarligare) än de ”glapp” som understundom kommer fram mellan ställda uppgifter och tilldelade resurser.

 

Som svensk försvarsengagerad medborgare och väljare i allmänna val vore det bra att få veta vad Försvarsmakten (Överbefälhavaren m.fl.) anser att ambitionsnivån för vår försvarsförmåga bör vara, innan beredningsbetänkanden och försvarspropositioner läggs och därmed innan slutligen försvarsbeslut tas av riksdagen.

 

 

 

En miniöversikt 20160305                                                     

Av Hodder Stjernswärd

 

Det är tid att se oss ikring och fråga: Vad är det som händer och vad är det som angår vårt försvar. Några ljuspunkter kan utpekas. Ökat samarbete med våra grannländer, bl a Danmark, och överenskommelse med Nato om samverkan vid övningar, dvs Natoförband får beträda svensk mark, då de övar med svensk trupp. Detta är närmast politiska yttringar, ämnade att visa hur nära vi står Nato, utan att tillhöra organisationen. Denna utveckling är kanske en tröst för många, men betyder inte fler vapen. Ekonomin talas inte så mycket om, utom då det gäller felräkningar och alltför stor optimism då det gäller materialkostnader i framtiden.

 

För ett antal år sedan tillfördes högkvarteret en generaldirektörstjänst. Ett av ändamålet med detta var att de militära budgetberäkningarna, som misstänktes vara något orealistiska, skulle bringas ned på marken. Om detta mål nåddes är tveksamt. I varje fall tillkom en icke föraktlig lön på försvarets lönelista.

 

Tämligen sent har insetts att vi lever i en folkvandringstid. Särskilt förbryllande blir det då att se en regering som inser detta, om ock sent, och samtidigt innehåller en fraktion som inte inser det; den är dessutom helt ointresserad av försvaret. Denna politiska förvirring är naturligtvis ej till fördel för vårt försvar, som med säkerhet, trots en stabil departementschef, inte kan hoppas på någon förstärkning, utöver vad som en gång överenskommits. I brist på behövligt statsmannaskap ägnar man sig i stället åt en slags ikondyrkan över det som en gång varit, dvs i detta fall Palme, statsminister för 30 år sedan.

 

Men detta trots allt kan man på världskartan se ett och annat som glädjer. I Syrien råder vid detta tillfälle (5 febr 2016) vapenvila.

Visserligen accepteras den inte av alla deltagarna i striderna, och de är många, men i alla fall. Detta är en framgång, inte minst för USA och Ryssland, de tyngsta aktörerna i försöken att få slut på stridigheterna. ISIS, den vidrigaste deltagaren, inkluderas inte. Det finns mycket att säga om detta, men det är otvivelaktigt en framgång, framför allt för det lidande folket.

Kanske är det Putin som drar de största växlarna av det skedda. Till syvende och sist är det en strimma av hopp för denna sargade del av världen, och även för jorden i övrigt.

 

Avslutningsvis kan vi som åskådare och berörda, det senare med tusentals flyktingar i landet, dra några suckar av lättnad. Framför oss ligger en bank av orosmoln. Oron gäller Europa, som hållits ihop i en anda av ekonomisk och politisk samhörighet och vilja till fred. Denna anda håller på att förflyktigas. Sverige måste kämpa för att denna anda skall finnas kvar. Ett av medlen för detta är ett bra försvar. Ett försvar som förstås och uppbackas av vårt folk. Ett folkförankrat försvar helt enkelt. Ett pålitligt försvar som bl a bygger på en allmän värnplikt. 

 

 

  

FÖRBUNDET FÖR SVERIGES FOLKFÖRSVAR

Adress : c/o Nerlander Gautiodsvägen 2 182 62 DJURSHOLM birgit.nerlander@telia.com

Telefon: 08-755 04 57 Mobil : 0707-475 740

Pg-nummer: 49 88 23 – 4

Hemsida : www.forbundetsverigesfolkforsvar.se

 

Förbundets styrelse

Ordförande : Lars-Olof Nilsson Överste, Ordf Försvarsutbildarna i Stockholms län

Vice ordförande : Per Wahlberg Kommendörkapten, f.d. Ordf Officersförbundet

Sekreterare : Birgit Nerlander F.d. Styrelseledamot och verksam inom Stockholms bilkår

 

Övriga : Stig Larsson F.d. Generaldirektör (SJ), Reservofficer

Margaretha Björklund F.d. verksam inom Riksförbundet Sveriges Lottakårer

Jan von Konow f.d. Museichef (Armémuseum), Reservofficer

Henrik von Vegesack Överste, tidigare chef för Högkvarterets frivilligavdelning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterat 2016-03-14
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum