HemProgramStyrelseLänkarKontaktSökVårdkasenDebatt
Vårdkasen
Vårdkaren 2013 Nr 2
Vårdkasen nr 1 2014
Vårdkasen nr 2 2014
Vårdkasen nr 3 2014
Vårdkasen nr 4 2014
Vårdkasen nr 1 2015
Vårdkasen nr 2 2015
Vårdkasen nr 3 2015
Vårdkasen nr 4 / 5
Vårdkasen nr 1 2016
Vårddkasen nr 2 2016
Vårdkasen nr 3 2016
Vårdkasen nr 4 2016
Vårdkasen nr 5 2016
Vårdkasen nr 1 2017
Vårdkasen nr 2 2017
Vårdkasen nr 3 2017
Vårdkasen nr 4 2017
Inlägg 15 september 2017
Inlägg 25 oktober 2017
Inlägg 8 november 2017
Vårdkasen 2018 01 06
Inlägg 17 november 2017
2018 Vårdkasen januari 10
2018 Vårdkasen januari 25
Vårdkasen 2018 03 01

                                                                                                                            VÅRDKASEN                  Nr 1/ 2015       

                        
  
MED
DLEMSTIDNING FÖR
 
                                                                                                
    
FÖRBUNDET FÖR SVERIGES FOLKFÖRSVAR

Förbundet är partipolitiskt oberoende och dess mål är att stärka det svenska försvaret – speciellt dess förmåga att kunna försvara landet mot väpnade angrepp. Enligt förbundet utgör en stark folklig förankring - främst grundad på värnplikten - en avgörande faktor för att kunna nå detta mål.

 

OBS !

Detta nr av Vårdkasen innehåller kallelse till 2015 års årsmöte !

 Sverige är värt att försvara

 

Inlägg av förbundets ordförande Lars-Olof Nilsson

 

Det har nu gått två år sedan ÖB myntade begreppet "enveckas- försvaret". Sedan dess har många saker skett som har stor betydelse för vår säkerhetspolitik och försvarspolitik.

I vår omvärld har vi skakats av kriget i Ukraina och annekteringen av Krim samtidigt med Putins uttalanden om nya stormaktambitioner. Vi känner oss oroliga för denna utveckling och förstår hur de forna Sovjetstaterna noggrant följer och känner stor oro för den ryska utvecklingen. Inte minst  är detta påtagligt i våra närmste grannländer.

I vårt eget land har vårt luftterritorium kränkts vid flera tillfällen och under hösten har främmande undervattensverksamhet konstaterats  i Stockholms skärgård. Dessa saker har gjort svenska folket medvetna om läget i vår Försvarsmakt- inte minst de svagheter och problem som föreligger.

Branden i Bergslagen under den gångna sommaren satte dessutom de gemensamma totalförsvarsresurserna på prov. Det finns nu såväl personella som materiella problem i det SK. totalförsvaret. Från militär sida sker nu en återuppbyggnad av det teritoriella försvaret. Detta tar tid och ställer krav på att militär och civil samverkan återskapas. Genom en etablerad civil- militär samverkan kan de gemensamma resurserna snabbare komma till användning vid kriser i riket. Betydelsen av detta visade sig vid sommarens prövning av både militära och civila resurser.

Försvarsberedningen, som offentligjordes i maj, innehåller positiva tecken. Men för att få ett svenskt territoriellt försvar, värt namnet, krävs större satsningar Den politiskt osäkra situationen som föreligger skapar oro kring Försvarsmaktens utveckling och kan leda till att vitala beslut försenas..

Flera politiska röster gör gällande att någon typ av värnplikt bör återinföras och detta är ju något som vårt förbund länge kämpat för.

Förbundet har uppvaktat politiker och översänt konkreta tankar och förslag på hur en framtida Försvarmakt kan se ut. Vi hoppas att något av vårt arbete lett till eftertanke hos dessa.

Försvarsdebatten har också innehållit många inlägg kring ett framtida svenskt NATO- medlemskap och intresset för att ansluta sig är starkare än någonsin, enligt opinionsmätningar under den gångna hösten. Möjligen är detta ett tecken på att svenska folket känner oro för utvecklingen i närområdet och ser ett medlemskap som ett sätt att få högre säkerhet i fred och vid Kris. Ett annat tecken på ökad krismedvetenhet och vilja "att bidra" är det ökande medlemsantalet till Hemvärnet. Hemvärnet är en viktig territorialförsvarsresurs och garant för Försvarets folkliga förankring, varför den positiva utvecklingen känns som mycket betydelsefull och glädjande.

Försvarsdebatten har intensifierats och förhoppningsvis kommer de positiva tecknen leda till ett robust försvar med förmåga till uthållighet och att ÖBs "enveckas- försvar" snart kan avfärdas.

Vårt förbunds styrelse , med stöd från våra medlemmar, arbetar oförtrutet vidare för ett Försvar som skapar respekt såväl inom som utom Sverige.

Sverige är värt att försvar och det måste få kosta..

 

 

Kallelse till förbundets årsmöte 2015

Förbundets årsmöte genomförs 2015-04-14 (med start kl 1800) i möteslokalen i Kungl Hovstallet, Väpnargatan, Stockholm.

Program/ tidsplan   

Kl 1800 – c:a 1840 :  Årsmötesförhandlingar enl nedan.

C:a kl 1840 – c:a 1945  :  Föredrag, frågestund / debatt                                                               
M.h.t. extravalet till riksdagen m.m. kan inte anges vem som blir föredragshållare. Ambitionen är att kunna få med en försvarspolitiker i beslutande ställning.

C:a 1945 -----   Möjlighet till enkel förtäring (m/landgång)                                                      
Resp deltagare betalar själv. Pris : självkostnadspris.

Anmälan

Anmälan om deltagande i mötet resp önskan om att få förtäring görs senast 2015-04-01 till förbundets sekreterare – Birgit Nerlander, e-post : birgit.nerlander@telia.com       
tfn : 08-755 04 57.

 

 

 

Förslag till föredragningslista för årsmötet / förbundsstämman

1. Val av ordförande för årsmötet                                                                                                        

2. Val av två st justeringsmän tillika rösträknare vid årsmötet                                                                             
3. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysning                                                                             
 4. Godkännande av föredragningslistan                                                                                           
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse                                                                                                              
 6. Revisorernas berättelse                                                                                                          
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen                                                                                      
  8. Fastställande av årsavgift för nästkommande verksamhetsår                                                
 9. Val av ordförande                                                                                                                    
 10. Val av övriga styrelseledamöter                                                                                                    
 11. Val av revisor och suppleant för denne                                                                                    
 12. Val av valberedning, som skall bestå av två ledamöter varav en sammankallande                            
13. Av enskilda ledamöter skriftligen inkomna förslag                                                                      
 14. Av styrelsen väckta förslag  (se nedan)                                                                                                     
 15. Övriga ärenden

Till pkt 14 : Vid årsmötet 2014 beslöts att förbundet skall söka medlemskap i Försvarsutbildarna (f.d. FBU) i Stockholms och Södermanlands län. Vid 2015 års möte kommer styrelsens förslag till anpassning av förbundets stadgar m.a.a. detta att läggas fram för beslut.

 

Årsavgift 2015                                                                                                                                       

Förbundets årsavgift på 150 kr inbetalas (helst snarast, dock senast 2015-03-01) till förbundets plusgirokonto nr 49 88 23 -4.  Gåvor till förbundet därutöver mottas tacksamt. Inbetalningskort medföljer detta nr av Vårdkasen.

 

Realistisk försvarspolitik sökes !                                                                                                                                         

 Inlägg av Hodder Stjernswärd

Mycket har hänt på den säkerhetspolitiska scenen de senaste månaderna. Här är inte platsen att vara sig göra en politisk bedömning eller rada upp oroande händelser. Min uppgift är snarare att, med fokus på vårt försvar, föra talan för Förbundets allmänna syn på skeendet.

När man jagar ubåtar i Stockholms skärgård visar det sig att det kanske främsta hjälpmedlet – helikoptern – saknas. Det är ju skandal och en information som sprids världen över. Sverige ”har inte lärt sig” heter det och grannarna oroas på nytt. Helikopterfrågan är en gammal surdeg, som skötts på ett sällsynt uselt sätt. Ansvaret måste delas mellan Försvarsmakten och tidigare regeringar. Den ena skyller på den andra på vedertaget svenskt sätt. Man tror på en ljus framtid då alla är snälla mot varandra. Man har alltid god tid på sig. Inget brådskar.

Men, det är just tiden som är kruxet. Vi kan inte längre hänge oss åt tanken att vi alltid har tid, antingen det gäller att bygga upp ett tidigare misskött försvar, eller i framtiden skaffa den arsenal som behövs.                                                                                                                 
Sanningen är att det brådskar. Svenska folket måste vakna upp ur den dröm om ekonomiskt välbefinnande som vi försjunkit i med tidigare regeringars goda minne. Skall försvaret nå upp till en nivå, som kan kallas godtagbar, krävs kraftfulla och chockartade höjningar av anslagen.

Diskussionen om medlemskap i NATO följer som ett brev på posten så fort det talas om försvaret och eventuella förstärkningar. Men ska man vara riktigt ärlig, är det ju inte NATO utan Sveriges försvar det gäller. Vi måste kraftigt förstärka vårt eget försvar. Man talar om samverkan som om samverkan var en ”Mädchen für alles”. Men det är vårt eget försvar det gäller och dess förstärkning.

I en nyutgiven bok, med flera författare, behandlas ett eventuellt inträde i NATO. Många är emot, bl.a. Sven Hirdman, en gång vår moskvaambassadör. Han skriver att ”vi från första stund blir angripna” i en konflikt Ryssland – NATO. Detta påstående kan naturligtvis diskuteras, men Hirdman drar rätt slutsats av sitt motstånd mot NATO-anslutning. Han anser att priset för en icke-anslutning är ökning av försvarsanslagen med 50 procent. (Anm. 1) Den siffran är nog i överkant av vad en riksdag kan bevilja, men tanken är riktig. Bl.a. föreslår Hirdman återinförande av värnplikt. Där träffar han rätt.

Anm. 1 (redaktionsanmärkning): NATO eftersträvar att medlemsländerna avdelar 2% av sina bruttonationalprodukter (BNP) till sina försvar. För Sverige, som f.n. avsätter litet mer än 1% av BNP till försvaret skulle det inte räcka med en med en 50%-ig ökning ens om vi gick med. Som lojal NATO-medlem skulle Sverige förväntas att nästan fördubbla sitt försvarsanslag. Sannolikt skulle den försvarsförmåga som NATO förväntar sig av Sverige som medlem och som vi också själva behöver, kräva ytterligare några tiotals miljarder kr per år om vi inte ansluter oss.

En av de nödvändiga åtgärderna för att återställa vårt försvar till en anständig nivå och ansvarsfull del av vårt samhälle är införande av värnplikt. Det skall naturligtvis var en modern form av värnplikt med kvinnor och män och uttag grundat på verkligt behov, men ändå en plikt som bl.a. för svenska folket tillbaka till förståelsen att rikets försvar är hela folkets angelägenhet.

Till en ansvarsfull försvarspolitik hör också att rätta mun efter matsäcken. I en tidning står t.ex. ”Hårdare tag mot Moskva”. Det är ju enbart politiker som kan säga något så dumt. Varför så stora i orden, när vi bakom oss har så litet. Varför inrättar sig inte vår säkerhets- eller utrikespolitik efter realistiska grunder i stället för barnslig retorik.

Vi är med i s.k. ”hårdare sanktioner” mot Ryssland. Men detta är ju också bara politik utan eftertanke. Sanktioner drabbar ofta tredje man, i detta fall vårt broderfolk Finland, som har en utvecklad handel med Ryssland.                                                                                             
 Det heter ofta att vi skall samverka med Finland. Har det gjorts i detta fall ? Är rädslan för stor för ett nordiskt försvarsförbund, omfattande Sverige, Norge, Finland och Danmark ? Ja antagligen, det vore att gå för långt i statsmannaskap och fordra, en oändlighet av diskussioner och utredningar, de flesta av ringa värde.

Landets uthållighet och politikernas ansvar!

Inlägg av Per Ribbing, 81/Pensionerad överstelöjtnant från två nedlagda regementen.                                                       Inlägget är skrivet sommaren 2014 före det senaste riksdagsvalet.

 

Karin Enströms uttalanden om försvaret vittnar om hur låst hon är i realiteten. När nu ÖB äntligen säger sanningen om vår extremt dåliga uthållighet, då borde hon åtminstone kunna säga att hon skall undersöka hur det förhåller sig! Istället tvingar hon ÖB att delvis dementera sitt tidigare uttalande med en halvlögn och sedan går hon ut med en egen lögn!

I sitt andra, dikterade?, uttalande sade ÖB att den låga uthålligheten var motiverat av att ”de flesta” i vår omgivning gör på samma sätt. ”De flesta” innefattar inte Ryssland, som de flesta svenskar torde betrakta som den enda realistiske anfallaren, eftersom de har upprustat kraftigt under Putin-åren! Dessutom kan man inte i en så allvarlig fråga försvara sina egna dumheter med att andra är lika dumma! Vi som var med minns 1939!

När 2.världskriget var slut kunde vi mobilisera mer än 500.000 män och kvinnor(lågt räknat) och ställa upp med c:a 30 brigader och ett starkt, men ålderstiget, hemvärn. Vi hade huvuddelen av samhället organiserat i ett totalförsvar med krigsmakten, civilförsvar, hemskydd, reservpoliser, frivilligförsvar mm m.m. - Idag kan armén mobilisera i storleksordningen 10.000 män och kvinnor och ställa upp med 8 bataljoner och ett reducerat hemvärn. Dessutom är svenska folket inte vare sig vapenkunnigt eller har insyn i vad försvar är för något, vilket starkt påverkar de psykologiska effekterna av ett hot utifrån! Allt tal om ett förstärkt försvar är bara dimridåer för att dölja sanningen! VARFÖR agerar våra förtroendevalda så?! Är det bara politiska poäng som räknas?

Sanningen om våra stackars åtta bataljoner är att just en veckas uthållighet står i deras TOEM, d v s målsättning! Sedan måste de reorganiseras! För deras reorganisation finns varken planering, ledning, personal eller materiel. Man har slaktat såväl brigader som försvarsområden, som skulle planera och leda den. Våra eventuella reserver av personal är inte utbildade, eftersom vi avskaffat värnpliktssystemet och dessutom har våra bataljoner redan vakanser i utgångsläget. Våra reserver av materiel har vi skänkt till Baltikum, med effekten att vi måste köpa utifrån. I ett krisläge kommer ingen att vilja sälja krigsmateriel, eftersom de behöver det själva!

Det talas mycket om hjälp utifrån. Inget land kommer vilja hjälpa den som inte själv vill anstränga sig! Vi har ju inte vare sig planerat för eller skaffat resurser för att ta emot hjälp, mer än möjligen flyg i norra delen av landet!

Den civila delen av planeringen, d v s livsmedel, drivmedel, bränsle, import, kommunikationer, personal-och råvaruförsörjning för industrin, civilförsvaret och driften av samhället mm  har varit nedlagd i ett par decennier. Hur många har ett rustat skyddsrum idag? Först nyligen har MSB börjat upptäcka att det finns ett behov av planering!!

Hur lång tid tar det då att reparera alla dessa brister? Ja, inte klarar vi det på den tid som det behövs för ett annat land att med överraskning ta hand om och hjälpa oss att sätta upp ett(rött?) försvar värt namnet! Man har brukat räkna med 15 år, men då måste i huvudsak infrastrukturen finnas. Även den har vi lagt ned – utbildningsanstalter, staber, kunnig personal osv. Hotet, eller avsaknaden av dagens hot, behöver långt mycket kortare tid på sig för att uppstå!   

Detta är den sanning som yrkesfolk känt till sedan 20 år och dessutom finns mängder av erfarenhet från mellankrigstiden! Så när ÖB för en gångs skull lämnar sin politiska lojalitet för att tala om vad sanningen är, då skall inte politikerna försöka gömma sina egna brister i arbetet genom att tvinga ÖB att ta tillbaka! Politikernas stora ansvar är att de mörkat vad de egentligen känt till och tystat all väsentlig debatt!

Jag skulle vilja se någon hög jurist väcka talan mot stats-och försvarsministrarna i de senaste regeringarna och med stöd av Regeringsformen(t ex 1 kap 2 § och 10 kap 9 §) ställa dem till svars för brister i tjänsteutövningen! Att åtala ÖB för brott mot rikets säkerhet väcker bara löje!

Vad det handlar om är i vilket land våra barn och barnbarn skall få leva och vem som skall ta över efter dagens svenska politiker!

 

Återtagande av försvarsförmåga                                                                                                                                       

 Inlägg av Per Wahlberg

Vid mitten av 1990-talet, då de omfattande försvarsneddragningarna började, blev begreppet återtagande vanligt förekommande i den försvarspolitiska retoriken. Många försvarsprojekt och planer på sådana avvecklades och det sas : ”Det där får vi aktualisera vid en återtagning”.

Nu, med pågående Ukrainakris (-krig?), kränkningar av vår territoriella integritet, ett militärt starkare Ryssland etc. borde vi ha påbörjat en återtagning. Vad borde då en sådan innehålla ? Jo, det som behövs är två saker (processer) – en kortsiktig (2015 – c:a 2018) och en långsiktig (2015 – 2030).

Den kortsiktiga processen (2015 års försvarsbeslut bör inte inväntas) bör bl.a. innehålla :

 • Intensifiering av den operativa planläggningen för försvar av landet mot väpnade angrepp
 • Höjning av vår incidentberedskap med befintliga resurser.
 • Fortsatt utökning av övningsverksamheten med befintliga förband (ökning av övningstid, gång-/flygtimmar, förbrukning av övningsammunition m.m.).
 • Införande av repetitionsövningar med inkallande av reservofficerare och de sista årsklasserna värnpliktiga från tidigare värnpliktssystem samt med yngre (för-) tidsavgångna GSS). Påbörjas våren 2015 i möjlig omfattning för att sedan stegvis utökas.
 • För materielförsörjningen införs principen : ”Ingen användbar (operativt relevant) materiel avvecklas förrän den ersatts av ny modern materiel, som hunnit bli operativ vid resp. förband.                                                                                                                                  
 •  Åtgärder för att snabbt ”täppa till” funktionsluckorna avseende tung indirekt eld (artilleri), mark- och fartygsbaserat luftförsvar (luftvärnsrobot) och helikopterburen ubåtsjakt (helikoptrar) vidtas. Direktinköp bör övervägas då tidsförhållandena för andra anskaffningsmetoder är oacceptabla m.h.t. det alltmer försämrade omvärldsläget.

 

Den långsiktiga processen (fr.o.m. 2015 års försvarsbeslut) bör innehålla genomförande och finansiering av främst Sveriges förmåga att försvara sig mot väpnade angrepp och förmåga att fullt utvärdera Sveriges nationella och territoriella integritet. Kortfattat och i klartext innebär detta :         

 • Utökning av vår krigsorganisation genom uppbyggnad av mobiliserande förband vid sidan av de redan i fred stående insatsförbanden.
 • Införande av en modern värnplikt (c:a 12 månaders grundutbildning för c:a 10.000 män och kvinnor per år) för att säkra stabiliteten i rekryteringen (t.ex. av GSS), för att möjliggöra uppbyggnaden av de mobiliserande förbanden och för att stärka försvarets folkliga förankring samt dessutom återstartad / utökad rekrytering och utbildning av reservofficerare.
 • Anskaffning av ny modern materiel (ledningssystem, fordon, fartyg, flygplan, helikoptrar, robotar m.fl. vapensystem) och – under tiden fram till dess att ny materiel blir operativ – renovering / modernisering m.m. av materiel, som alltjämt fysiskt existerar, men som formellt utmönstrats från förbanden / insatsorganisationen.
 • Kvalitativ och kvantitativ ökning av övningsverksamheten bl.a. genomförande av övningar med högre förband (när sådana åter tillförts) och med högre komplexitet (joint / integrerat samt combinerad / multinationellt). Repetitionsövningssystemet tillämpas fullt ut. Stående och mobiliserande förband övar tillsammans.
 • Utveckling / forskning och anskaffning avseende nya lednings- /vapensystem och vapenplattformar bl.a. inkluderande defensiva och offensiva system för IT-krigföring och system för hanterande av militära asymmetriska angrepp.

Detta, något som i allt bredare kretsar nu börjar inses vara en nödvändighet, kostar – särskilt mot bakgrund av minst 15 år av försummelser – en avsevärd höjning av försvarsanslaget. En fördubbling av anslaget fr.o.m. 2020-talets mitt (drygt 2% av BNP) är odiskutabelt en säkerhets- och försvarsmässig nödvändighet. Det borde snarast också bli en politisk sådan.

 

Underrättelsetjänst                                                                                                                                         

 Inlägg av Hodder Stjernswärd

Underrättelsetjänst och spioneri har alltid fascinerat människorna. Det är en ständigt pågående verksamhet. Man må tala om Kalla kriget och ett lugnare skede efter detta, men på underrättelsesidan pågår striden för evigt.                                                                                         
 Det finns all anledning för förbundet att då och då aktualisera frågan. Alldeles nyligen har undervisningsmaterial på ett utmärkt sätt presenterats i TV, kanal 2, i en brittisk dokumentärserie två dagar mellan kl. 18 och 19. Den handlar om de brittiska ”gentlemännen”, Philby, MacLean och Burgess, vilka i många år arbetade inom den brittiska underrättelsetjänsten och samtidigt tjänade och rapporterade till Sovjetryssland. Tankarna går då av naturliga skäl till vårt främsta exempel, Wennerström. Jag har själv erfarenheter från detta fall, eftersom jag sattes att, tillsammans med representanter från Säpo, utreda vad Wennerström åstadkommit för skada på svensk underrättelsetjänst, d.v.s. vilka personer och organisationer han tipsat ryssarna om som engagerade och ”farliga”.                                      
Det är alltså ett område som kommit bort, när dessa spioner beskrivs. Det handlar framför allt om vilka hemliga planer och anläggningar de utlämnat. Men jag vill härmed omtala att de är mördare. Genom att tipsa om personer, som aktivt arbetar ”på fältet” i underrättelsetjänst på den andra sidan har ofta tipsaren uttalat en dödsdom. Den hänsynslöse mottagaren av tipset har inga skrupler mot en snabb likvidering av den utpekade. Hur många sådana offer har inte Philby på sitt samvete och hur många har inte Wennerström ?

För närvarande synes det inte vara aktuellt med någon Wennerström. Man hoppas i alla fall det. Även om försvaret vederfarits våldsamma nedskärningar finns det vapen och materiel som är intressanta att utforska för en tänkbar motståndare.                                                         
Ryssarna har sedan gammalt utgått från att det enda sanna finns inlåst och stängt i hemliga kassaskåp. Öppen information anses ofta som falsk information, d.v.s. desinformation.

Philby, MacLean och Burgess var alla överklassbarn. Därmed ansågs de tämligen konservativa och nationella i tänkesätt och manér. Men i Cambridge, där de möttes, blev de intresserade av kommunism. De blev värvade av uppmärksamma sovjetmedborgare. Utåt visade de sig aldrig som beundrare av detta totalitära system. De fick så småningom viktiga positioner i brittiska samhället, just vad rekryterarna hade räknat med.                                      
 Philby var ett tongivande namn i den brittiska underrättelsetjänsten. I många år visste alltså Sovjets högsta ledning vad britterna säkerhets- och utrikespolitiskt företog sig och skulle företa sig. Man frågar sig då : Blev ingen av de tre misstänkt ? I detta mingel av underrättelseagenter och chefer på kontor måste det väl, tycker man, ha funnits någon eller några som upptäckte läckor och kunde rikta misstankar mot någon i kretsen. Men nej. De tre skyddades av sin intelligens, världsvana och goda rykte samt inte minst sin goda uppfostran och bakgrund. Men äntligen (i början av 1950-talet) var Burgess och MacLean illa ute. Ringen slöts omkring dem. Men inte hårdare än att deras vän Philby, tredje mannen i kretsen, kunde tipsa om faran. Därmed fick de tid och möjlighet att dra sig ur spelet. Och var hamnade de ? Jo i Moskva. Sovjet tog emot dem som hjältar.                                                                  
Även Philby fick ögonen på sig, men hans närmaste överordnade, en byråchef vid namn Elliot, var hans vän och förtrogne. Elliot misstänkte intet och placerade Philby i en underrättelsebefattning i Beirut.                                                                                                  

Med andra ord, den farligaste i hela kretsen, fortsatte att bedriva sin förödande verksamhet fast på annan ort. Han hade samma tillgång till hemliga uppgifter i Beirut som i London. Men Philby var klok nog att själv känna när det började brännas. Via ett sovjetiskt fartyg lyckades även han lämna scenen. Ingen övervakning eller passkontroll störde. Tre av århundradets största skurkar hade med lätthet glidit ur nätet och befann sig hos den sida som betalt dem, berömt dem och stöttat dem. Det var bara det att det var motståndarsidan, den sovjetryska, som gick segrande ur striden om deras själar.

I Sverige höll Wennerström som bäst på med sitt spioneri, men han greps i alla fall, även om det var sent – 1963. Han hade ända sedan början av 50-talet lämnat ryssarna hemlig information. Det brittiska exemplet visar på en otrolig godtrogenhet. Charm, intelligens och rätt bakgrund hos spionerna spelade stor roll. I Sverige var det förvånande att en officer kunde syssla med ett sådant hantverk. I Ryssland utnämnde hans lismande chefer honom till general – d.v.s. bara inom deras begränsade värld. Philby trodde han skulle bli överste i KGB, möjligen blev han det också. Ur ryssarnas synvinkel var de förbrukade storheter. Men deras skada var enorm. Hur många döda, d.v.s. likviderade underrättelseagenter har de inte på sina samveten ?                                                                                                                                        
Detta var några historier, men fortfarande pågår den underjordiska verksamheten oförtövat. Dessa förövare omtalas ofta som hjältar, som kommit undan. Men de är smutsiga typer med blod på händerna. Låt oss vara mindre godtrogna inom denna bransch i framtiden. Ty det är godtrogenhet parad med falsk lojalitet som fällt avgörandet. Låt oss slutligen undanröja glorian kring dessa landsförrädare som genom sin verksamhet att tipsa om människor med underrättelseuppdrag störtat dessa i döden. Därmed är de mördare, även om de sluppit hålla i mordredskapen.

 

Återtagande av värnplikt m.m.                                                                                                                                        

 Inlägg av Per Wahlberg

Återtagande av värnplikt – eller rättare sagt nyinförande av ett personalförsörjningssystem baserat på värnplikt i en ny och modern form – är en omfattande förändringsprocess, som tyvärr tar avsevärt längre tid än det avskaffande av värnplikten (egentligen avskaffandet av grundutbildningen av värnpliktiga) som beslöts 2009 med tre rösters övervikt i riksdagen.  Vårt omvärldsläge håller på att försämras och tid för ”återtagandet” är liksom (ännu så länge) ekonomiska resurser bristvaror. Det gäller därför att skynda på och arbeta målinriktat, men samtidigt tillse att försvarsförmågan tidigt börjar öka under processens gång.

I det följande lämnas ett starkt förenklat förslag (synopsis) till en ”återtagandeprocess” :

1. Tidigt under 2015 föreslås riksdagen / regeringen besluta

- att den sedan 2009 ”vilande” grundutbildningen skall aktiveras och att omfattningen     successivt skall utökas med syfte att stabilisera rekryteringen, kunna bygga upp mobiliserande krigsförband (förstärkning av den stående insats-/krigsorganisationen) och stärka försvarets folkliga förankring,

- att försvarsmakten skall planlägga ”återtagandeprocessen” och under 2015 genomföra en repetitionsövning med inkallande av reservofficerare, värnpliktiga ur de senaste årsklasserna och förtidsavgångna GSS och

- att Rekryteringsmyndigheten / Pliktverket skall planlägga och under 2015 kunna inleda mönstring av unga män och kvinnor i den omfattning som inledningsvis är möjlig och med inriktning att 2016 redovisa ett förslag till mönstringssystem, som medger inkallelse av så många värnpliktiga att c:a 10.000 därtill lämpliga (kompetenta och välmotiverade) årligen kan grundutbildas.

 

2. Senare under 2015 (i det kommande försvarsbeslutet) föreslås riksdagen besluta om en omfattande förstärkning av Försvarsmaktens förmåga att hävda Sveriges nationella och territoriella integritet och av Försvarsmaktens förmåga att effektivt kunna möta väpnade (reguljära och asymmetriska) angrepp mot Sverige och dess vitala intressen. I detta föreslås ingå forcerat införande av beslutad insatsorganisation förstärkt med nya vapensystem (minst det som försvarsberedningen föreslog 2014) och att ytterligare krigsförband (personal, materiel, utbildning m.m.) skall produceras och ingå i krigsorganisationen som mobiliserande förband. De mobiliserande förbandens personalstyrka bör vara 2-3 gånger större än den stående insats-/krigsorganisationens. De stående insatsförbandens huvuduppgifter bör vara hävdande av integritet, internationella insatser (ej mer omfattande än att den nationella säkerheten icke äventyras) och (i händelse av angrepp) försvarsoperationer tillsammans med de mobiliserande förbanden. De mobiliserande förbandens huvuduppgift bör vara försvarsoperationer tillsammans med de stående förbanden. Hemvärnets personalstyrka bör utökas i takt med att det nya värnpliktssystemet börjar ge ökade rekryteringsmöjligheter.

Grundutbildning av värnpliktiga (inkl aspirantutbildning under värnpliktsvillkor) syftande till krigsplacering av värnpliktiga, anställning av GSS och officer-/specialistofficersutbidning (stam och reserv) bör inledas 2017 och successivt (till c:a 2020) ökas till c:a 10.000 per år.

 

 

 

Förbundets styrelse

Ordförande : Lars-Olof Nilsson Överste, Ordf. Försvarsutbildarna i Stockholms län

Vice ordförande : Per Wahlberg Kommendörkapten, f.d. ordf. Officersförbundet

Sekreterare : Birgit Nerlander F.d. Styrelseledamot och verksam inom Stockholms bilkår

 

Övriga : Stig Larsson F.d. Generaldirektör (SJ), Reservofficer

Margaretha Björklund F.d. verksam inom Riksförbundet Sveriges Lottakårer

Jan von Konow f.d. Museichef (Armémuseum), Reservofficer

Henrik von Vegesack Överste, tidigare chef för Högkvarterets frivilligavdelning

FÖRBUNDET FÖR SVERIGES FOLKFÖRSVAR

Adress : c/o Nerlander Gautiodsvägen 2 182 62 DJURSHOLM birgit.nerlander@telia.com

Telefon: 08-755 04 57 Mobil : 0707-475 740

Pg-nummer: 49 88 23 – 4

Hemsida : www.forbundetsverigesfolkforsvar.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    
Uppdaterat 2015-02-09
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum