HemProgramStyrelseLänkarKontaktSökVårdkasenDebatt
Program




 

    GÄRNA JOBBSKATTEAVDRAG …

    …MEN FÖRST ETT REJÄLT FÖRSVAR

 

Sveriges hårdbantade försvarsmakt är och synes för överskådlig tid vara alldeles för liten för att kunna lösa den trots allt allra viktigaste uppgiften – att kunna försvara Sverige. Det krävs ett omfattande tillskott till försvarsbudgeten för att kunna åtgärda problemet. Det ekonomiska behovet är stort, såväl för att kunna genomföra nödvändig materiell förnyelse inom hela försvaret – mark-, sjö- och flygstridskrafterna – som för att återskapa en större förbandsmassa och en bättre personalförsörjning. 

Den beslutade JAS-uppgraderingen skulle i och för sig kunna vara något positivt om den utgjorde en av flera stora satsningar, som ingick i en omfattande balanserad satsning på hela Försvarsmakten. Tyvärr är detta inte fallet. Även om man bortser från eventuell medfinansiering från Schweiz och från det faktum att dylika stora projekt över lång tid oftast blir betydligt dyrare än man tänkt sig, så kommer Försvarsmakten ekonomiska utrymme för andra satsningar än JAS att bli rudimentärt, om det överhuvudtaget blir något alls. 

Det gäller att inse att det säkerhetspolitiska läget, som så snabbt förbättrades i början av 1990-talet, nu redan försämrats och att det är på väg att bli ännu sämre. Samtidigt som Ryssland upprustar, dess demokratiska utveckling går bakåt och dess utrikespolitiska tonläge gentemot omvärlden skärps, så står Europa ekonomiskt och militärt svagare och USA tvingas inrikta sig mer mot Fjärran östern och Stilla havet. Europas demokratier inklusive Sverige måste öka sin försvarsförmåga. Att kunna försvara sitt land är varje statslednings viktigaste uppgift. Misslyckas man med detta, blir nästan allt annat oväsentligt. Ännu är kanske inte sannolikheten för krig i Europa särskilt stor, men konsekvenserna av att det värsta ändå inträffar är förödande. Det tar lång tid att bygga upp en försvarsförmåga. Man kan inte s.a.s. vänta med att färdigställa taket till dess det kommer en kärv väderleksprognos. 

Förbundet för Sveriges Folkförsvar har varnat för försvarsneddragningar sedan 1999. I dag är det än mer befogat att varna och att försöka förmå statsmakterna att satsa betydligt mer på svenska folkets säkerhet och rejält förstärka försvaret. Förutom nyanskaffningar över hela försvaret behövs också ett återinförande av värnplikten (återupptagning av grund- och repetitionsutbildning) i en modern form så att det tillsammans med de fåtaliga ”stående” förbanden (med enbart anställd personal) finns en bas (rekryteringsfundament) för att kunna mobilisera ytterligare krigsförband – såväl operativa som mer områdesbundna (hemvärn m.m.). 

En halvering av det planerade kommande jobbskatteavdraget till förmån för en ökad försvarssatsning skulle kunna vara en bra början, som kan vara acceptabel för många medborgare och kanske kunna ingå i en överenskommelse mellan åtminstone alliansregeringen och socialdemokraterna. Något rejält måste göras och det brådskar.

 2012-08-30

 

 

 

 






Förbundet för Sveriges Folkförsvar kräver att Sverige återskapar en nationell försvarsförmåga så att vi kan försvara oss mot väpnade angrepp.

 

Förbundet föreslår därför följande :

 

·        Försvarsmaktens ekonomiska ram ökas med minst 8 miljarder kr / år och ett priskompensationssystem återinförs för att möta fördyringar bl.a. inom materielanskaffningen. Köpkraften säkras.

 

·        En reformerad värnpliktstjänstgöring med grund- och repetitionsutbildning införs för 10.000 – 12.000 värnpliktiga per år.

 

·        Systemet med visstidsanställda gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS) revideras till att endast omfatta heltidstjänstgörande – c:a 8.000 med en omsättning på c:a 2.000 per år. Inga deltidstjänstgörande GSS anställs. De sistnämnda ersätts av värnpliktiga.

 

·        Ett modernt system för snabb mobilisering, för krigsplacering och med större repetitionsövningar införs.

 

·        Modern försvarsmateriel med hög kvalitet anskaffas i större omfattning. Mångsidigheten och kompetensbredden behålls.

 

·        Försvarsgrenarna återges tydligare roller inom Försvarsmakten och lydnadslinjerna för operativ-taktisk verksamhet och för förbandsutveckling / -produktion harmoniseras.

 ·        Försvarsmakten skall ha en större och i huvudsak     
mobiliserande krigsorganisation och inom denna stående / rustade krigsförband för integritetsförsvar, för initialeffekt mot angrepp och för internationella insatser.

 
2012-03-01



REFORMERA  VÄRNPLIKTEN

 

Förbundet för Sveriges Folkförsvar är en idéell och  partipolitiskt obunden organisation, som verkar för att Sverige skall ha ett starkt, modernt och effektivt försvar byggande på en stark folklig förankring.

 

Försvarsmakten måste, enligt förbundet, kunna verka, såväl nationellt, som internationellt. Principen ”BÅDE OCH” måste således gälla. Dock måste uppgiften att kunna försvara Sverige vara det viktigaste och förbundet anser att denna uppgift f.n tillmäts oacceptabelt liten betydelse. Den nationella försvarsförmågan måste således stärkas.

 

En stark folklig förankring utgör enligt förbundet ett mycket viktigt grundfundament för vårt försvar, för försvarsviljan, för befolkningens acceptans att avsätta skattepengar till försvaret och för viljan att personligen ställa upp för vårt försvar och för fred, säkerhet och stabilitet i vår omvärld. Folkförankringen främjas av att svenska folket känner delägarskap i försvaret och besitter goda kunskaper i säkerhets- och försvarspolitiska frågor. Värnplikt och frivilliga försvarsorganisationer har i detta stor betydelse.

 

Värnplikten är – utöver en viktig folkförankringsfaktor – också av avgörande betydelse för personalförsörjningen av vårt försvar. I denna skrift yrkar  Förbundet för Sveriges Folkförsvar att värnplikten behålls och reformeras.

 

 

 

Förbundet för Sveriges Folkförsvar kräver att värnpliktssystemet behålls och yrkar på att det utvecklas och blir en kvalitetsfaktor för Försvarsmaktens personalförsörjning.

 

Att allmän värnplikt, när den introducerades under franska revolutionen och sedan infördes i allt fler länder fram till första världskriget, då främst var en kvantitetsfaktor för att rekrytera äldre tiders massarméer, är väl känt idag. Tyvärr är förhållandet ”för väl känt”, eftersom värnpliktssystemets belackare i dag just framhåller att moderna försvarsmakter och moderna insatsförband inte främjas av värnpliktssystem utformade för 1800-talets och det tidiga 1900-talets behov. Att värnplikten kan se annorlunda ut än för 50 – 200 år sedan och att den i modern form kan passa in mycket bra i 2000-talets personalförsörjning är det tyvärr många som missat. Ett reformerat värnpliktssystem kan – främst utifrån kvalitativa aspekter – utgöra grundfundament för personalförsörjning såväl när det gäller officerare, specialistofficerare och anställda soldater och sjömän, som när det gäller krigsplacerade värnpliktiga, hemvärnspersonal m.m. Att helt avsäga sig värnplikten är att tacka nej till ett kostnads-effektivt rekryterings- och urvalssystem för alla personalkategorier. Det skulle också vara att tacka nej till folkförankring.

Sett i ett vidare samhällsperspektiv skulle en avveckling av värnplikten också innebära ett avstående från demokratisk insyn i försvaret och från möjligheten att främja integration mellan unga människor med skilda etniska, geografiska och sociala bakgrunder.

 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar Förbundet för Sveriges Folkförsvar

-         att avvecklingen av värnplikten (grundutbildningen av värnpliktiga) stoppas,

-         att värnpliktssystemet reformeras och att grundutbildning framgent skall genomföras, dels i form av en längre utbildning (> 12 månader) för c:a 10.000 värnpliktiga per år, dels i form av en kortare utbildning (c:a 3 månader) för alla de ungdomar som har kompetens för detta och som frivilligt söker detta.

 

Förbundet yrkar också på att mobiliseringsförmåga, d.v.s förmåga att sätta upp och organisera förband med utnyttjande av utbildad personal och befintlig materiel, återskapas. Härigenom kan personal som varit (korttids-)anställd och / eller genomgått grundutbildning som värnpliktig tillvaratas och ingå i mobiliseringsförband som en nödvändig förstärkning till insatsförbanden med i huvudsak anställd personal.

 

 

 

 

ÅTERSKAPA  MOBILISERINGSSYSTEMET

 

 

 

Förbundet för Sveriges Folkförsvar är en idéell och  partipolitiskt obunden organisation, som verkar för att Sverige skall ha ett starkt, modernt och effektivt försvar byggande på en stark folklig förankring.

 

Försvarsmakten måste, enligt förbundet, kunna verka, såväl nationellt, som internationellt. Principen ”BÅDE OCH” måste således gälla. Dock måste uppgiften att kunna försvara Sverige vara det viktigaste och förbundet anser att denna uppgift f.n tillmäts oacceptabelt liten betydelse. Den nationella försvarsförmågan måste således stärkas.

 

En stark folklig förankring utgör enligt förbundet ett mycket viktigt grundfundament för vårt försvar, för försvarsviljan, för befolkningens acceptans att avsätta skattepengar till försvaret och för viljan att personligen ställa upp för vårt försvar och för fred, säkerhet och stabilitet i vår omvärld. Folkförankringen främjas av att svenska folket känner delägarskap i försvaret och besitter goda kunskaper i säkerhets- och försvarspolitiska frågor. Värnplikt och frivilliga försvarsorganisationer har i detta stor betydelse.

 

Att effektivt kunna tillvarata befintliga  - i nuläget outnyttjade - personella och materiella resurser och av dessa sätta upp (mobilisera) förband utöver de stående insatsförbanden är av största betydelse för vår nationella försvarsförmåga. Förbundet för Sveriges Folkförsvar yrkar därför att mobiliseringssystemet återskapas.

 

 

Förbundet för Sveriges Folkförsvar yrkar på att den sedan flera år förlorade förmågan, att genom mobilisering snabbt kunna sätta upp stridsdugliga förband, återskapas.

 

Vid flera intervjuer har försvarsministern talat för hög tillgänglighet för insatsförbanden och pläderat för stående förband med anställda soldater och sjömän i stället för värnpliktiga. Ministern har i detta sammanhang talat om att förband, som ej är stående och som har värnpliktig personal, inte skulle kunna verka förrän ett år eller längre efter ett beslut. Försvarsministern synes i detta vara helt okunnig om hur tillgänglighetsfrågan löstes under bl.a kalla kriget. Då hade försvaret nämligen ett väl utbyggt system för mobilisering.

På några enstaka dygn kunde man då mobilisera krigsförband bl.a genom att krigsplacerad personal (främst värnpliktiga som genomgått sin utbildning) och anskaffad och i huvudsak förrådsställd materiel sammanfördes.

Det är från beredskaps- och tillgänglighetssynpunkt en avsevärd skillnad mellan att kunna sätta upp ett förband på 48 timmar och att göra det på 12 månader.

Eftersom det ännu så länge finns kvar modern materiel utöver den som ingår (avses ingå) i den nya stående insatsorganisationen och eftersom det finns (kommer att finnas) ett utflöde av utbildad personal från samma organisation, kan det inte därutöver krävas särskilt stora ekonomiska resurser för att återskapa de regler, rutiner och vissa fysiska resurser, som erfordras för att kunna mobilisera befintlig krigsmateriel och befintlig (tillänglig enligt värnpliktslagen) personal och därmed erhålla ytterligare förband.

Försvarsmakten skulle med detta kunna ha, såväl stående och i princip omedelbart tillgängliga insatsförband, som mobiliseringsförband med tillgänglighet inom några dygn. Personal (soldater och sjömän), som varit anställda i insatsorganisationen i exempelvis 4 år, måste rimligtvis efter sin anställning ha kvar sin kompetens i 4 – 6 år och därmed kunna vara krigsplacerade i förband med uppgift att försvara Sverige.

Förbandet anser och lämnar även ett yrkande därom, att värnpliktssystemet behålls och reformeras. Med här lämnat yrkande rörande mobiliseringsförmåga och en reformerad värnplikt skulle Försvarsmakten kunna förfoga över, dels stående insatsförband (anställd personal) för nationella och internationella uppgifter, dels mobiliseringsförband (f.d anställd personal och värnpliktig personal) för i första hand nationella uppgifter.

Uppdaterat 2015-04-19
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum